Algemene voorwaarden

Finox B.V.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Finox B.V.: Finox B.V. i.o.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

1.3. Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht, waarbij Finox B.V. zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, Overeenkomst en uitvoering daarvan tussen Finox B.V. en een Opdrachtgever waarop Finox B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Door de Opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden ten alle tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Finox B.V., waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Finox B.V..

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Finox B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. De door Finox B.V. gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 8 dagen, tenzij anders aangegeven. Finox B.V. is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Finox B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Finox B.V. anders aangeeft.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever en Finox B.V. ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen door Finox B.V.. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Finox B.V. verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Finox B.V. op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

3. De Overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken, of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Finox B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Finox B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Finox B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Finox B.V. worden verstrekt.

3. Elke Overeenkomst wordt vanuit Finox B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de Opdrachtgever, welke niet binnen de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden deze werkzaamheden geacht in incidentele opdracht van de Opdrachtgever te zijn verricht, indien uit de aantekeningen in onze administratie daar het vermoeden toe kan worden ontleend.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing of duur van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Finox B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Finox B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Bij een honorarium per uur of per dag zal het honorarium overeenkomstig de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst per genoemde tijdseenheid wijzigen.

4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Finox B.V. slechts indien deze door Finox B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7 Contractsduur en uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst tussen Finox B.V. en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard en strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Finox B.V. derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 8 Detachering

1. Detachering omvat de ter beschikkingstelling van personeel aan de Opdrachtgever, gedurende een bepaalde periode, tegen een overeengekomen tarief per uur of per dag en op een door de Opdrachtgever te bepalen plaats. 2. Indien de Opdrachtgever met inachtneming van het bovenstaande de Overeenkomst wenst te verlengen, dient Opdrachtgever zulks 2 weken voor afloop van de in artikel 6 lid 1 bedoelde periode schriftelijk mee te delen.

3. Verlenging onder dezelfde condities zal slechts plaatsvinden indien Finox B.V. met een dergelijke verlenging voor ommekomst van de in artikel 6 bedoelde periode schriftelijk akkoord is gegaan.

4. Finox B.V. stelt personeel beschikbaar dat gekwalificeerd is in overeenstemming met de aard en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.

5. Finox B.V. verplicht zich te bevorderen dat het betreffende personeel beschikbaar is op de plaats en gedurende de tijd als met de Opdrachtgever is overeengekomen, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks te onzer beoordeling.

6. Het gedetacheerde personeel zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren, onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

7. Indien de Opdrachtgever het ingeleende personeel opdraagt andere werkzaamheden uit te voeren dan waarvoor zij zijn ingeleend, gebeurt dit geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8. Indien daartoe aanleiding bestaat, zulks ter gezamenlijke beoordeling van beide partijen, kan Finox B.V. een of meerdere leden van het ter beschikking gestelde personeel vervangen door voor de Opdrachtgever aanvaardbare andere medewerker(s).

Artikel 9 Honorarium en vergoedingen

1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeen.

2. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Finox B.V. wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht voor zover de enkele reisafstand meer bedraagt dan 15 kilometer van Eindhoven.

3. Het honorarium wordt berekend op basis van het overeengekomen uurtarief of tarief per dag en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van Finox B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

4. Het honorarium is en eventuele vergoedingen zijn exclusief BTW en worden om de vier weken in rekening gebracht.

5. De Opdrachtgever is gehouden desgevraagd een  voorschot aan Finox B.V. te betalen, bij gebreke waarvan Finox B.V. gerechtigd is de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.

6. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Finox B.V. gerechtigd om het uurtarief of tarief per dag dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat toekomstige prijsverhogingen die reeds bekend zijn op het moment van het sluiten van de Overeenkomst in de overeengekomen honoraria zijn verwerkt.

Artikel 10 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder korting of verrekening te geschieden door storting of overmaking op een door Finox B.V. aangewezen bankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Finox B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan Finox B.V. verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Finox B.V. verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage ter hoogte van de herfinancieringsrente, zoals vastgesteld door de ECB, verhoogd met 7 procentpunten, in rekening worden gebracht.

5. Finox B.V. heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaats gevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Een eventuele reclame wordt door Finox B.V. slechts in behandeling genomen indien deze ons schriftelijk binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk bereikt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Finox B.V. in staat is adequaat te reageren.

2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Finox B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 3 genoemde termijn wordt de Opdrachtgever geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Finox B.V. niet meer in behandeling genomen.

5. Indien de reclame door Finox B.V. gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

6. Slechts indien en voorzover de reclame door Finox B.V. gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de Opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Finox B.V. en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. Ingeval de Opdrachtgever:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot verkrijging van surséance van betaling indient, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;

b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

6. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.

7. Finox B.V. is bevoegd de verdere nakoming van onze verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de Opdrachtgever volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien Finox B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd.

2. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheids-beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Finox B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor en rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

3. Indien Finox B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgevloeid. Bij een opdracht met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden, geldt een beperking van de voornoemde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Finox B.V. voor haar werkzaamheden in de laatste 6 maanden van de opdracht heeft ontvangen.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Finox B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Finox B.V. toegerekend kunnen worden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Finox B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Finox B.V. of haar ondergeschikten.

7. Finox B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Finox B.V. is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Finox B.V. kenbaar behoorde te zijn.

8. Opdrachtgever vrijwaart Finox B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

9. De Opdrachtgever garandeert Finox B.V. te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, Finox B.V. niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij Finox B.V. volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Finox B.V. geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

3. Indien naar oordeel van Finox B.V. de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

4. Is naar oordeel van Finox B.V. de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

5. Finox B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Finox B.V. verbindt zich alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie zonder haar toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het verkregen werd en geheim te houden tegenover een ieder die niet bij de uitvoering van de opdracht is betrokken.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en door Finox B.V. met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank binnen wiens ambtsgebied de statutaire zetel van Finox B.V. is gevestigd.